18.5.2017 / Gösterim Sayısı : 45

Kırıkkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Stajyer Kabul Listesi

2017 Yılı içerisinde stajlarını il müdürlüğümüzde yapmak üzere müracaatta bulunan öğrencilerin Bakanlığımız Staj Yönergesi ve Müdürlük Makamının 17.05.2017 tarih ve 58430955-773.01-E.1177793 sayılı olur yazılarına istinaden, başvuruları kabul edilmiş olup;

1. 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 nci Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan “iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primininin” stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren “SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi “formu, 
2. Staj değerlendirme formu,
3. Staj Sözleşmesi (3 nüsha )
4. Staj üçretlerinin ödenebilmesi amacıyla Kırıkkale Merkez Akbank Şubesinden hesap açılarak müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir.
2017 Yılı Staj Başvuruları Kabul Edilen Öğrenciler
NOADI SOYADIÜNİVERSİTEBÖLÜM
1Sümeyye TEMİZGÜLAnkara Üniversitesi Mühendislik FakültesiGıda Mühendisliği
2Merve GÜNAYKırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek  OkuluOrganik Tarım
3Mikail ÖKTENKırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek  OkuluOrganik Tarım
4Şüheda KARACALIKırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek  OkuluOrganik Tarım
5Büşra ÇİÇEKSüleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksek  OkuluGıda Teknolojisi
6Fatımatüz Zehra KÜRKAYAKırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek  OkuluOrganik Tarım
7Ertan ERŞANKırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek  OkuluOrganik Tarım
8İpek YILDIRIMKırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek  OkuluOrganik Tarım
9Nazlı ÇİÇENKırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek  OkuluOrganik Tarım
10Ebru KOLKırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek  OkuluMantarcılık
11Öznur KURBANCIKırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek  OkuluMantarcılık
12Yunus Emre SAYINKırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek  OkuluMantarcılık
13Elif GÜVENOndokuz Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksek  OkuluOrganik Tarım
14Yunus KAPLANKırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek  OkuluMantarcılık
15Nazife DUMAN ÖZDERDicle Üni. Ziraat FakültesiZootekni
16Süleyman TUNASelçuk Üniversitesi Meslek Yüksek  OkuluPey. ve Süs Bit.
17Ferudun DOĞANKorkut Üniversitesi Mühendislik FakültesiGıda Mühendisliği
18Reyhan ÖZTÜRKAhi Evran Üniversitesi Meslek Yüksek  OkuluGıda Teknolojisi
19Gülsen Duygu AÇIKALINKocatepe Üniversitesi Meslek Yüksek  OkuluGıda Teknolojisi

   
untitled

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

FOTOĞRAF
ÖĞRENCİNİN
T.C. Kimlik Numarası 
Adı Soyadı 
Okulu/ Bölüm/Program 
Öğrenci Numarası Öğretim Yılı 
E-posta Adresi Telefon Numarası 
İkametgah Adresi

 

 

 

OKULUN
Adı 
Adresi 
Telefon Numarası Faks Numarası 
STAJ SORUMLUSU 
Adı Soyadı 
Unvanı/Görevi 
Telefon Numarası E-posta adresi 
ÖĞRENCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ
Adı Nüfusuna Kayıtlı Olduğu Yer
Soyadı İl 
Baba Adı İlçe 
Ana Adı Mahalle-Köy 
Doğum Yeri Cilt No 
Doğum Tarihi Aile Sıra No 
Cinsiyeti Sıra No 
Nüfus Cüzdanı Seri No 
STAJ YAPILAN İŞYERİNİN
AdıKırıkkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
AdresiFabrikalar Mahallesi Kayseri yolu Caddesi No:111 Kırıkkale
Üretim/Hizmet AlanıGıda, Tarım, Hayvancılık
Telefon Numarası0(318) 224 29 38Faks Numarası0(318) 224 25 57
E-posta Adresikirikkale@tarim.gov.trWeb Adresiwww.kirikkaletarim.gov.tr
STAJIN 
Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Süresi 

      
GENEL HÜKÜMLER:
MADDE 1- Bu sözleşme, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, mesleki ve teknik eğitim yapan program öğrencilerinin işletmelerde yapılacak iş yeri stajının esaslarını düzenlemek amacıyla Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, işveren ve öğrenci arasında imzalanır.
MADDE 2- Üç nüsha olarak düzenlenen ve taraflarca imzalanan bu sözleşmenin, bir nüshası Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğünde, iki nüshası ise kurumda bulunur.
MADDE 3- İl Müdürlüğünde yapılacak staj, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı staj uygulama takvimine göre planlanır ve yapılır.
MADDE 4- Öğrencilerin iş yeri stajı sırasında, iş yeri kusurundan dolayı meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren/işveren vekili sorumludur.
MADDE 5- Kurumdaki iş yeri stajı, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun hükümlerine ve Bakanlık talimatlarına staj yönergesine göre yürütülür.
SÖZLEŞMENİN FESHİ
MADDE 6- Sözleşme;
a.İşyerinin çeşitli sebeplerle kapatılması,
b.Öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre uzaklaştırma cezası aldığı sürece veya çıkarma cezası alarak ilişiğinin kesilmesi durumunda,
c.Öğretim yılı sonunda öğrencinin veya işletmenin durumunda değişiklik olması halinde sözleşme feshedilir.
ÜCRET VE İZİN
MADDE 7-  3308 sayılı Kanunun 25. maddesi birinci fıkrasına göre öğrencilere, işletmelerde iş yeri eğitimi devam ettiği sürece yürürlükteki aylık asgari ücret net tutarının, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde %30’undan, yirmiden az personel çalıştıran iş yerlerinde %15’inden az olmamak üzere ücret ödenir. Öğrenciye ödenecek ücret, her türlü vergiden muaftır.
Asgari ücrette yıl içinde artış olması halinde, bu artışlar aynı oranda öğrencilerin ücretlerine yansıtılır.
MADDE 8- Öğrencilere okulda yapılacak sınavlar için belirtilen günlerde ücretli izin verilir.
MADDE 9- Öğrencilerin, mesleki eğitim için devam koşulunu yerine getirmeleri zorunludur.
Kurumdaki mesleki eğitime özürsüz devam etmeyen öğrencinin bu günlerdeki ücreti kesilir.
SİGORTA
MADDE 10- Öğrenciler, bu sözleşmenin akdedilmesiyle Kurumda iş yeri stajına devam ettikleri sürece 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, iş kazaları ve mesleki hastalıkları ile hastalık sigortası hükümlerine göre iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce yaptırılır.
MADDE 11- Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce ödenmesi gereken sigorta primleri, Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği oranlara göre, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir veya bu Kurumun hesabına aktarılır.
MADDE 12- Sigorta ve prim ödeme ile ilgili belgeler, Fakülte Dekanlığı/ Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce saklanır.
ÖĞRENCİNİN DİSİPLİN, DEVAM VE BAŞARI DURUMU
MADDE 13- Öğrenciler, iş yeri stajı için Kuruma devam etmek zorundadırlar. İş yeri stajına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrencilerin ücretleri kesilir. Bu konuda İl Müdürlüğü yetkilidir.
MADDE 14- Kurum yetkilileri, mazeretsiz olarak üç (3) iş günü staja gelmeyen öğrenciyi, en geç beş (5) iş günü içinde Fakülte Dekanlığı/ Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirir.
MADDE 15- Öğrencilerin Kurumda disiplin soruşturmasını gerektirecek davranışlarda bulunmaları halinde, bu durum Fakülte Dekanlığı/ Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Disiplin işlemi, Fakülte Dekanlığı/ Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Sonuç, Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.
TARAFLARIN DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MADDE 16- İl Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları:
a.Öğrencilerin stajına ait bilgileri içeren formlarını, staj bitiminde kapalı zarf içinde ilgili Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirmek,
b.İş yeri stajında öğrencilere devamsızlıktan sayılmak ve mevzuatla belirlenen azami devamsızlık süresini geçmemek üzere, ücretsiz mazeret izni vermek,
c.İş yeri stajında amaçlanan hedeflere ulaşılması için Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yetkilileriyle iş birliği yaparak gerekli önlemleri almak.
MADDE 17- Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları:
a.Müdürlükte staj yapan öğrenciye, 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi birinci fıkrasına göre öğrencilerle birlikte işletmelerle ücret miktarı, ücret artışı vb. konularda iş yeri eğitimi sözleşmesi imzalamak.
b.İş yeri stajında amaçlanan hedeflere ulaşılması için Kurum yetkilileriyle iş birliği yaparak gerekli önlemleri almak.
MADDE 18-İş yeri eğitimi gören öğrencilerin görev ve sorumlulukları:
a.Müdürlüğün şartlarına ve çalışma düzenine uymak,
b.Müdürlüğe ait özel bilgileri üçüncü şahıslara iletmemek,
c.Sendikal etkinliklere katılmamak,
d.İş yeri stajına düzenli olarak devam etmek,
e.Staj dosyasını tutmak ve ilgili formları doldurmak,
f.Kurumda staj yaptığı günlerde devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesini özür gününü takip eden en geç beş iş günü içinde Kuruma teslim etmektir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 19- .../…/…… tarihinde yürürlüğe girmek üzere taraflarca imzalanan bu sözleşme öğrencinin stajını tamamlayacağı tarihe kadar geçerlidir.

               OKUL ADI                                                                                                                        KURUM ADI  
            ……………………………                                                                                      Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
            ……………………………                                                                                                 Kırıkkale İl Müdürlüğü


ÖĞRENCİOKUL YETKİLİSİGTHB KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİSİ

Adı Soyadı:

 

Adı Soyadı:

 

Adı Soyadı:

 

 Görevi:Görevi:
Tarih:…/…/…………Tarih:…/…/…………Tarih:…/…/…………

İmza:

 

 

İmza-Kaşe:

 

 

 

İmza- Kaşe:

 

 

 

''