6.2.2017 / Gösterim Sayısı : 891

TARSİM Kuraklık Poliçesi Son Kabul Tarihi Duyurusu

Bilindiği üzere, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından kapsama alınacak ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Bakanlığımızın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Tarım Sigortalan 2017 yılı uygulamalarının yer aldığı "Tarım Sigortalan Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin 2016/9673 sayılı Bakanlar Kurulu Karan, 31/12/2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazete'de (2. Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar ile;

•Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi halinde; bu sayılan risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere; açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski, meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı ve örtü sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler için dolu ağırlığı riski, kiraz ürününde yağmur riski, yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar,
•Meyve ağaçlan ve asmaların kendileri ile fidanlarında, paket halinde; dolu, fırtına, hortum, yangm, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar,
•İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday ürününde, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşın nem, aşın yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları,
•Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde,
•Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski,
•Kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yan açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski,
•Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski ile kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,
•Aktif (anlı) ve plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri,
İlgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Bakanlığımızın kayıt sistemlerine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi, sera, ürün, tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır.
2017 yılında 2016 yılı uygulamalarına ilave olarak; buğday ürününde ilçe bazlı kuraklık verim sigortası, kiraz ürününde yağmur riski, meyve ağaçlan ile asmaların kendileri ve asma yaprağı,
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için isteğe bağlı hırsızlık riski, açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski, denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerinin kafes ve ağları için sel ve su baskını riskleri teminat kapsamına alınmıştır.
Devlet prim desteği oranı; tüm risklerde % 50 oranında uygulanacak, ancak açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme dönemi dolayısı ile sigorta paketindeki diğer riskler hariç sadece don riskinde 1/3 oranında ek prim desteği,
2017 yılında ilk defa uygulanacak olan ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise; buğday ürününde sigorta priminin % 60'ı oranında prim desteği, sağlanacaktır.
Buğday ürününde ilçe bazlı kuraklık verim sigortası poliçe kabulleri 01/01/2017 tarihinde başlamış olup son kabul tarihi 21/02/2017' dir.

''