9.6.2017 / Gösterim Sayısı : 1005

Muaccel Borçların Yeniden Yapılandırılması

​Bakanlığımızca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçlarının yeniden yapılandırılarak on yıl süre ile taksitlendirilmesine dair 27/05/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların  Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4'üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanacaktır.

7020 sayılı Kanunun 4. Maddesi ve ortak hükümleri " Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31/03/2017 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla muaccel hale gelen krediler ile müteakiben yeniden yapılandırılan kredi alacaklarının bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın vadesinin başlangıç tarihi itibarıyla bu Kanunun yayımı tarihine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bu Kanunun yayımı tarihinde kredilere uygulanan sözleşme faiz oranı olan yıllık %3 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksiti 2018 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam on eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer'ilerin tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükümlere uygun ödeme yapıldığı takdirde bu Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz
Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarının son  taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksit) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu Kanun hükümlerinden yaralanma hakkı kaybedilir.
Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar sonlandırılır ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır.
KAPSAM:
"Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik" ve "Mülga Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımı Yönetmeliği" hükümlerine göre Bakanlığımız kaynaklarından kullandırılan kredilerin 27/05/2017 tarihi itibariyle muaccel hale gelip Bakanlıkça muacceliyet oluru (tahsil oluru) alınmış olan veya muacceliyet oluru (tahsil oluru) alınması gereken kooperatif ve ortakları ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen Bakanlığımıza ait alacakların yeniden yapılandırılarak taksitlendirilmesini kapsamaktadır.
UYGULAMA:
1-Taksitlendirmeden yararlanmak için borçlular ve/veya borçla ilgililer; 31/07/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları Tarım İl Müdürlüklerine müracaat ederek, taksitlendirme sözleşmesi oluşturulan programla sistem üzerinden düzenlenecektir.Bu süre uzatılmayacaktır. Borcun hesaplanması, sözleşmelerin düzenlenmesi gibi Tarım İl Müdürlükleri ve ilgili banka şubesince yapılması gereken işlemlerden kaynaklanan gecikmeler, zamanında müracaat eden borçluların haklarını ortadan kaldırmaz. Ancak bu işlemler 1. Taksitin ödeme tarihi olan Kasım 2018'e kadar bitirilmesi gerekmektedir. İl Müdürlüklerine müracaat kooperatifin ortağı tarafından veya ortaklar adına kooperatif tarafından yapılır.
2-Diğer hususlar:
Kooperatif ve ortaklar hakkında başlatılan kanuni takibatın durdurulması için ilgililerin yapılandırma için müracaat etmesi gerekmektedir. İcra takibinin durması ve düşmemesini teminen hak düşürücü süreler açısından ilgili T.C. Ziraat Bankası A.Ş. mahalli şubelerince borçlulardan icra taahhütnamesi alınacaktır. Muaccel olan borç sebebi ile menkul ya da gayrimenkullerin icra yolu ile satışının durdurulması, kooperatif ve/veya ortakların hesaplarına banka tarafından konulan blokelerin kaldırılması da sözleşmelerin ve taahhütnamenin düzenlenmesine bağlıdır.
Banka tarafından başlatılan icra takibine borçlular ve/veya borçla ilgililer tarafından itiraz edilmesi nedeniyle açılan itirazın iptali ve/veya alacak davaları, davalıların davayı kabul etmeleri suretiyle sonuçlandırılacaktır. Borçlular ve/veya borçla ilgililer tarafından açılan menfi tespit ve istirdat davaları ise davacıların davalarından feragat etmeleri suretiyle sonuçlandırılacaktır.
Bu fıkra kapsamında borçları yapılandırılan kooperatif ve/veya ortaklarının borçları müteakiben tasfiye olunacak alacaklar hesaplarından çıkarılarak Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Hesaplarına aktarılır.
Bakanlığımızın izni olmadan yapılan borçlanma sözleşmelerine aykırı olarak tesislerini satanlar, kiraya verenler, ipotek ve teminatlarını yok edenler yapılandırma için başvuru yapamazlar.
Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımı Yönetmeliğine göre muaccel olan kredilerde muacceliyet tarihi borcun ödenmeyen ilk taksitinin vade tarihidir. Bu vade haklarında alınan muacceliyet olurlarında belirtilmemiş ise ilgili  banka  şubesinden belirtilmesi sağlanmalıdır.
Banka kesintisi, BSMV, vekâlet ücreti ve icra masraflarının ilk taksit tutarı ile birlikte ilgili banka şubesine ödenmesi şarttır. Bu tutarlar taksitlendirme sözleşmelerinde yer almayacaktır.
Bu kanuna göre 03/04/2013 tarih ve 6456 Sayılı Kanuna göre Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre; muaccel borçlarının yapılandırması için başvuran kooperatif tüzel kişilikleri / ortaklar borçlarının yeniden yapılandırması için başvurabilirler. Ancak başvurmayanlar için söz konusu kanunda belirtilen hükümlerini yerine getirmeleri durumunda sözleşmedeki ödemelerini yaparak yapılandırmalardan yararlanmaya devam edebilirler.
Bu fıkraya göre ödenmesi gereken taksitlerden; gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu fıkra hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi, ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu fıkra hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.
Başvuru yapacaklardan; ortak hükümler de yer alan "13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6552 Kanun, 03/08/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle taksit ödemeleri devam eden  (bankaca işleme alınarak taksitlendirilmiş olup takibi devam edenler) alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar hakkında uygulanmaz." denmektedir. Bu durumda olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Ayrıca 03/08/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 11'nci maddesinin on birinci fıkrasında yer alan "beş" ibaresi "on" olarak değiştirilmiştir. İşbu Kanun değişikliği kapsamında, yeniden sözleşme düzenlenmesine gerek olmadan bankaca tüm borçlular için, mevcutta 5 taksitli olan ödeme planlarında 10 taksite göre uyarlama yapılarak, borçlulara ve icra dairelerine bilgi verilecektir.
Mevcutta 5 taksitli olan ve ödemeleri devam eden borçluların ödeme planlarının 10 takside uyarlanmasında;
a-10 taksitten, borçlunun tam olarak ödediği taksitler düşülmek suretiyle kalan taksit sayısı belirlenir.
b-Kalan taksit sayısına, tam ve/veya kısmi ödemeler de dikkate alınarak kalan borç tutarı bölünerek yeni taksit tutarları hesaplanır.
c-Taksitlendirme vadesinin başlangıcı, mevcutta son ödenen taksiti izleyen yılın Kasım Ayı sonu olacaktır. Hiç ödeme yapılmadı ise vade başlangıcı Kasım 2016 tarihi olarak devam edecektir. Her halükarda son taksitin vadesi Kasım 2025 tarihini geçemeyecektir.
d-Yeni oluşan ödeme planındaki her bir taksite, Kanunda öngörülen ödeme süresi için taksit vadesinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı da ayrıca tahsil edilecektir.
Borcu yapılandırılacak olan kooperatif veya ortakların belirtilen süre içinde müracaat etmemesi, müracaat etmiş olmasına rağmen düzenlenen sözleşmeleri imzalamamaları veya taksitlendirme sözleşmesi düzenlendiği halde taksitlerin bu genelge kapsamında ödenmemesi durumunda doğrudan Bankaca ilk kanuni takip uygulamasına geri dönülecektir.
Yeniden yapılandırma işlemi borcun maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.
''